VZDĚLÁVÁNÍ

ŠVP

Školní vzdělávací program 2016-2017
stáhnout ve formátu PDF

METODA DOBRÉHO STARTU

Na této části momentálně pracujeme...

LOGOPEDIE

Předškolní věk představuje jedno z nejdůležitějších období pro vývoj řeči. Proto je jedním z hlavních cílů v naší mateřské škole rozvoj správné komunikační schopnosti u dětí. Komunikační schopnost je ukotvena v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika (podoblast Jazyk a řeč), Dítě a jeho tělo a také je obsahem jedné z klíčových kompetencí s názvem Komunikativní kompetence.

V současné době můžeme pozorovat, že výskyt narušené komunikační schopnosti je u dětí předškolního věku velice častým jevem. Proto se v posledních letech dostává do popředí podobor speciální pedagogiky – Logopedie – je v nejširším pojetí definována jako výchova ke správné řeči. Hlavní úlohou tohoto oboru je snížit výskyt řečových vad, tyto vady korigovat a také jim předcházet. Předcházení výskytu narušené komunikační schopnosti je nazýváno logopedickou prevencí.

Koncem roku 2015 se nám podařilo získat finanční podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ na projekt „Klokane, na slovíčko!“ Projekt je zaměřen na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností u dětí. Díky němu se podařilo pro naši školku zakoupit tzv. Klokanův kufr. Pomůcka nám pomůže intenzivně se věnovat rozvoji všech jazykových rovin formou individuální a skupinové práce s dětmi. Současně nabízí i možnost rozšíření spolupráce s rodiči.

Školné a stravné

Mateřská škola Jestřabí příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33 Jestřabí

Copyright © 2016 Mateřská škola Jestřabí. Všechna práva vyhrazena. IZO: 107606097